مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BVG

Berliner Verkehrs Gesellschaft

شرکت حمل و نقل شهر برلین در آلمان
BVG
ارسال نظر

ارسال نظر