مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSR

مخفف عبارت PSR

PHP Standard Recommendation
PSR برای استانداردسازی مفاهیم برنامه...
JDL

مخفف عبارت JDL

JHipster Domain Language
زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک...