مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JDL

مخفف عبارت JDL

JHipster Domain Language
زبان برنامه نویسی دامنه برای فریمورک...