مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADOS

مخفف عبارت ADOS

Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
UPVC

مخفف عبارت UPVC

Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC) این...
NIMH

مخفف عبارت NIMH

National Institute of Mental Health
موسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده...