مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PT
مخفف عبارت PT
Potential Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ ، ابزاری که از آن...