مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ABS
مخفف عبارت ABS
Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...