مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
WAL

مخفف عبارت WAL

Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
SAM

مخفف عبارت SAM

Sequential Access Method
روشی برای ذخیره و بازیابی داده روی یک...