مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DPD

مخفف عبارت DPD

DePersonalization Disorder
اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال...
MDMA

مخفف عبارت MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine
اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین...
APR

مخفف عبارت APR

Abdominal Perineal Resection
APR به معنای افتادگی رحم و مثانه در...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
PMDD

مخفف عبارت PMDD

Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حالتی...