مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCL

مخفف عبارت PCL

Posterior Cruciate Ligament
رباط متقاطع پشتی یا صلیبی خلفی یا PCL...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
HTML

مخفف عبارت HTML

Hyper Text Markup Language
اچ‌تی‌ام‌ال یا زنگام (زبان نشانه‌گذاری...