مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MVP

مخفف عبارت MVP

Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...
DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...