مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCA

مخفف عبارت MCA

Middle Cerebral Artery
سرخرگ مغزی میانی یا شریان مغزی میانی...
CABG

مخفف عبارت CABG

Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
PCI

مخفف عبارت PCI

Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
ECA

مخفف عبارت ECA

External Carotid Artery
سرخرگ سبات بیرونی یا شریان کاروتید...