مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
HIPPA

مخفف عبارت HIPPA

Health Insurance Portability and Accountability Act
قانون انتقال و پاسخ گويي الکترونيک بيمه...
عطف

مخفف عبارت عطف

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۸...
IERA

مخفف عبارت IERA

Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
PNU

مخفف عبارت PNU

Payame Nour Univesity
دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های...
ERIC

مخفف عبارت ERIC

Education Resources Information Center
مرکز اطلاعات منابع آموزش و پرورش به...