مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AL

مخفف عبارت AL

Arab League
اتحادیهٔ عرب با نام کامل سازمان کشورهای...