مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIN

Cervical intraepithelial neoplasia

داخل دهانه رحم نئوپلازی
CIN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود