مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FGM
مخفف عبارت FGM
Female Genital Mutilation
از اواخر دهه هفتاد میلادی لغت FGM)‎)...
UNIDO
مخفف عبارت UNIDO
The United Nations Industrial Development Organization
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در...
IBRD
مخفف عبارت IBRD
International Bank for Reconstruction and Development
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از...
UNCTAD
مخفف عبارت UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل...
UNOCHA
مخفف عبارت UNOCHA
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انسان...
UNAMA
مخفف عبارت UNAMA
United Nations Assistance Mission in Afghanistan
ماموریت کمکی سازمان ملل متحد در...
UNIFIL
مخفف عبارت UNIFIL
United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...
UNIIMOG
مخفف عبارت UNIIMOG
United Nations Iran Iraq Military Observer Group
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در...
UNGA
مخفف عبارت UNGA
United Nations General Assembly
مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) رکن...
CRC
مخفف عبارت CRC
Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...
IBI
مخفف عبارت IBI
Intergovermental Bureau of Informatics
سازمانی متشکل از اعضاء سازمان ملل ،...
UN
مخفف عبارت UN
United Nations
سازمان ملل متحد سازمانی بین‌المللی است...
WIPO
مخفف عبارت WIPO
World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...
UDHR
مخفف عبارت UDHR
Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان...
UNHRC
مخفف عبارت UNHRC
United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از...