مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
SDXC

مخفف عبارت SDXC

Secure Digital eXtended Capacity
SDHC و SDXC انواع مختلف SD هستند که بر...
کارا

مخفف عبارت کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...
NIEM

مخفف عبارت NIEM

National Information Exchange Model
مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت...
IIE

مخفف عبارت IIE

Institute of International Education
مؤسسه آموزش بین‌المللی (Institute of...
PACS

مخفف عبارت PACS

Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف به...