مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SC

مخفف عبارت SC

Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...