مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
ش.م.ر

مخفف عبارت ش.م.ر

شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو...