مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE

مخفف عبارت TPE

ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
LTI

مخفف عبارت LTI

Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...