مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ERED

مخفف عبارت ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices
دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس...
IRPS

مخفف عبارت IRPS

Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
ARS

مخفف عبارت ARS

Acute retroviral syndrome
سندرم پرتوی مزمن که به شکل نارایجی...
XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...