مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
IIS

مخفف عبارت IIS

Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرکت...