مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LOG

Logarithm

گاریتم یک عدد در یک پایه، برابر با توانی از پایه‌است که آن عدد را می‌دهد. برای نمونه لگاریتم ۱۰۰۰ در پایهٔ ۱۰، برابر با ۳ است.
LOG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود