مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCL

مخفف عبارت PCL

Posterior Cruciate Ligament
رباط متقاطع پشتی یا صلیبی خلفی یا PCL...
ERI

مخفف عبارت ERI

Enhanced Roaming Indicator
ویژگی گوشی PRL برای نشان دادن به یک...
AFLT

مخفف عبارت AFLT

Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
MBSA

مخفف عبارت MBSA

Microsoft Baseline Security Analyzer
تحلیل‌گر امنیتی پایه مایکروسافت یا به...
SOP

مخفف عبارت SOP

Standard Operating Procedure
رویه عملیاتی استاندارد. (وضعیت موجود)...