مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GLS

مخفف عبارت GLS

Glossary Language Source
جی‌ال‌اس پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ...