مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
CNN

مخفف عبارت CNN

Convolutional Neural Network
شبکه‌های عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN یا...