مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCCT

مخفف عبارت PCCT

Photon-Counting Computed Tomography
توموگرافی کامپیوتری شمارش فوتون (PCCT)...
SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...