مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...
COO

مخفف عبارت COO

Chief Operating Officer
مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات (COO)...
HARPS

مخفف عبارت HARPS

High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher
HARPS، جستجو گر دقت بالای سرعت شعاعی...