مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
SRA

مخفف عبارت SRA

Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA)...
MAC

مخفف عبارت MAC

Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MAC...
MCHC

مخفف عبارت MCHC

Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين...