مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOC
مخفف عبارت LOC
Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA)...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MAC...
MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين...