مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
OSS

مخفف عبارت OSS

Open Source Software
نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزارهایی...