مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
VD

مخفف عبارت VD

Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...