مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DSM

مخفف عبارت DSM

Distributed Shared Memory
هنگامی که بین سیستم های توزیع شده از...
DSM

مخفف عبارت DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گذاری...