مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAH

مخفف عبارت SAH

Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی ساب...
DDU

مخفف عبارت DDU

Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض...