مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
RSTP

مخفف عبارت RSTP

rapid spaning tree protocol
این پروتکل همان پروتکل STP می باشد با...
GERD

مخفف عبارت GERD

Gastro Esophageal Reflax Diseas
بیماری رفلاکس (برگشت) اسید معده به مری....