مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLA

مخفف عبارت BLA

Balochistan Liberation Army
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) یکی از...