مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...