مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDS

مخفف عبارت MDS

Multi Dimensional Scaling
یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری...
MDS

مخفف عبارت MDS

Myelodysplastic Syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در...