مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A3
مخفف عبارت A3
Anywhere, Anytime, Any place
این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی،...