مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A3

مخفف عبارت A3

Anywhere, Anytime, Any place
این عبارت در چت یا گفتگوهای اینترنتی،...