مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMS

مخفف عبارت OMS

Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...
IC

مخفف عبارت IC

Inspiratory Capacity
ظرفیت دمی یا IC حداکثر حجم هوایی است که...
IRV

مخفف عبارت IRV

Inspiratory Reserve Volume
حجم ذخیره دمی یا IRV: در انتهای یک دم...
SPT

مخفف عبارت SPT

Standard Penetration Test
آزمایش نفوذ استاندارد یا به اختصار...