مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPROM

مخفف عبارت EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
EEPROM

مخفف عبارت EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
PLD

مخفف عبارت PLD

Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...