مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DBA

Doctor of Business Administration

دکتری مدیریت کسب و کار - با گرایش حسابداری
DBA
ارسال نظر

ارسال نظر