مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNIFIL

مخفف عبارت UNIFIL

United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...