مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...
VPAID

مخفف عبارت VPAID

Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کننده...