مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIFO

Last In First Out

LIFO روشیست که بیشتر پشته‌های برنامهٔ ریزپردازنده عمل می‌کنند. آخرین داده یا دستورالعمل در پشته ، اوّل بازیابی می‌گردد.
LIFO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود