مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
HSCT

مخفف عبارت HSCT

Hematopoietic Stem Cell Transplantation
"پیوند سلولهای بنیادی خونساز" که در...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hepato Spleno Megaly
بزرگی طحال و کبد گاه به صورت مجزا بزرگی...
MDS

مخفف عبارت MDS

Myelodysplastic Syndrome
سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در...