مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Assassins Creed
اساسینز کرید یا کیش یک آدم‌کش یا عقیدهٔ...
AED

مخفف عبارت AED

Arab Emirates Dirham
درهم واحد پول کشور امارات متحده عربی...
PNU

مخفف عبارت PNU

Payame Nour Univesity
دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های...
MBC

مخفف عبارت MBC

Middle east Broadcasting Center
مرکز پخش خاورمیانه یا به اختصار...
AUT

مخفف عبارت AUT

American University of Technology
دانشگاه آمریکایی فناوری (AUT)، دانشگاهی...