مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDIO

مخفف عبارت SDIO

Secure Digital Input/Output
استاندارد برای لوازم جانبی که کارایی...