مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
نسیم

مخفف عبارت نسیم

نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه
نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن...
ATC

مخفف عبارت ATC

Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی...
USCS

مخفف عبارت USCS

Unified Soil Classification System
سیستم طبقه بندی متحد خاک که در انگلیسی...
IDE

مخفف عبارت IDE

Integrated Development Environment
آی‌دی‌ایی عبارت است از محیطی عمدتاً...
SD

مخفف عبارت SD

Standard Deviation
SD در احتمال و آمار، انحراف معیار نوعی...