مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DAO

Decentralized Autonomous Organization

سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می کند یک سازمان غیرمتمرکز چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
DAO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود