مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDML

مخفف عبارت HDML

Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
XHTML

مخفف عبارت XHTML

Extensible Hyper Text Markup Language
زبان امتدادپذیر نشانه‌گذاری فرامتن یا...