مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASLA

مخفف عبارت ASLA

American Society of Landscape Architects
سازمانی حرفه‌ای معماران طراح محیط و...