مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
NTSC
مخفف عبارت NTSC
National Television System Committee
ان تی اس سی،(مخفف کمیته سامانه تلویزیون...