مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GPU

مخفف عبارت GPU

Graphics Processing Unit
واحد پردازش گرافیکی یا به اختصار GPU...